نمایشگاه انفرادی خانم شهلا نوایی

نمایشگاه انفرادی خانم شهلا نوایی، مدیریت آموزشگاه در تاریخ