نمایشگاه دوم انفرادی خانم شهلا نوایی

نمایشگاه دوم انفرادی خانم شهلا نوایی، مدیریت آموزشگاه