نمایشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد

حضور جمعی از هنرمندان و بزرگان نقاشی ایران در نمایشگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد علی تن، خطاط و خوش نویس و استاد احمد رویایی، استاد نقاشی

افتتاحیه استاد علی تن

استاد بهروز بلوری، استاد نقاشی و استاد محمد حیدری، استاد خوشنویسی